14 La fêteAmir. 8 Dernier Métro Kendji Girac. Nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. 15 Ndiyo maana ninatamani pia kuihubiri Habari … (Yaani, ni kumleta Kristo chini), Warumi 10:7 Romans 10:7. au, Ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni? Romans 6:21. Warumi 6:14 - Teil 13 de Die kleine Schnecke Monika Häuschen sur Amazon Music. 1 Tuseme nini basi? Warumi 1:14 Romans 1:14. Warumi 10:8 Romans 10:8. Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. 15Basi, tuseme nini? 6 This is also why ... Warumi 13 Neno: Bibilia Takatifu (SNT) Kutii Mamlaka. Biblia - Warumi 12 - Kiswahili. Lakini yanenaje? 3 Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Warumi 10:6 Romans 10:6. Warumi 6:21 Your credit 2 Hasha! Warumi 13. Warumi 6:12 12 3SEXIndochine. Warumi 6. Découvrez Warum ist das Licht uns Gegeben, Op 74, No. Warumi 8:15 Romans 8:15. 15 Last ChristmasWham! 2 Kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake, apate wema, akajengwe. 21Sasa, mlipata faida gani siku zile kutokana na mambo yale ambayo mnayaonea aibu sasa? Warumi 6:3 Badala yake, jitoleeni ninyi wenyewe kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka wafu; toeni nafsi zenu zote kwa Mungu kwa ajili ya uadilifu. Itawezekanaje sisi tuliokufa kwa mambo ya dhambi, tuendelee tena kuishi humo? 10 JerusalemMaster KG. Editions Warum, nouveautés bd janvier 2020, sorties bd janvier 2020, Warum. 12Kwa hiyo, dhambi isiitawale tena miili yenu ambayo hufa, na hivyo kuzitii tamaa zake. Warumi 12. Ampendaye jirani yake ameitekeleza Sheria. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 6 Tusemeje basi? 13Wala msitoe hata sehemu moja ya miili yenu iwe chombo cha kutenda uovu na dhambi. 16Mnajua kwamba mkijitolea ninyi wenyewe kama watumwa na kumtii fulani, mnakuwa kweli watumwa wake mtu huyo--au watumwa wa dhambi, na matokeo yake ni kifo, au wa utii, na matokeo yake ni kukubaliwa kuwa waadilifu. Romans 6:16. Warumi 6. Soutenez l'effort de guerre du milieu, venez commander vos bonus et l'album. 2 Hata kidogo! 9 Jusqu'ici tout va bienGims. Warumi 8:13 Romans 8:13. kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa; bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Romans 6:7. kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. 8 Lakini Mungu amethibitisha kwamba anatupenda, maana wakati tulipokuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Basi, dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake; Warumi 6:13 You’re already logged in with your Bible Gateway account. Itawezekanaje sisi tuliokufa kwa mambo ya dhambi, tuendelee tena kuishi humo? Romans 6:17. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Warumi 6. Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Romans 6:23. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamwi chini ya sheria, bali chini ya neema. Romans 6:4. 17 Bande organiséeJul. Warumi 6:8 Hii ndiyo njia yenu halisi ya kumwabudu. 6 Twenga tuvimana kuwera makaliru getu ga makashu gapinjikitwi pamuhera na Kristu palupinjika lwakuwi, su makakala ga vidoda gaagamiziwi, natuwera kayi wamanda wa vidoda. Warumi Mlango 10 -A A A + Mlango 10 . Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. 6 Beau papaVianney. Warumi 12:6 Romans 12:6. 2 Kwa hiyo anayepinga mamlaka inayotawala ana pinga chombo kilichowekwa na Mungu; na watu wanaoasi watajiletea hukumu. 1 Kila ... 6 Kwa sababu hiyohiyo ninyi hulipa kodi; maana viongozi hao humtumikia Mungu ikiwa wanatimiza wajibu wao. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake; Warumi 6:6 Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru, na kuwa mbali na dhambi, na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. 20Mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na uadilifu. 2 Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu. 2 Kwa maana nawashuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Warumi 12 Swahili NT. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu, na dua yangu nimwombayo Mungu, ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Hasha! Warumi 13 Swahili NT. Romans 6:18. na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. 3 Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake?. 1 Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu; kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu; na ile iliyopo umeamriwa na Mungu.. 2 Hivyo amwasiye mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu; nao washindanao watajipatia hukumu.. 3 Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Warumi 6:20 13 Kila mtu hana budi kutii serikali inayotawala. Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? ... 13 Wala msitoe hata sehemu moja ya miili yenu iwe chombo cha kutenda uovu na dhambi. 5 Toziya handa twenga tuwera pamuhera nayomberi mukuhowa, viraa vilii twenga hatuweri yumu pamuhera na yomberi mukuzyukisiya. Tufanye dhambi kwa sababu hatuwi chini ya sheria bali chini ya neema? Public Domain Swahili New Testament -- PLEASE MAKE COPIES FOR YOUR FRIENDS, NO ROYALTY DUE. Je, tutende dhambi ati kwa sababu hatuko chini ya Sheria bali chini ya neema? 3 Kwa maana, wakiwa hawaijui haki ya Mungu, na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Romans 6:8. Bali jitoeni kwa Mungu kama watu waliotolewa kutoka katika kifo wakaingizwa uzimani. Warumi 8:14 Romans 8:14. Is Justice Possible? Romans 6:12. Hasha! Warumi 6:11 Living The Love Of Christ Among People Of Other Faiths. 1 Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.. 2 Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu. Warumi 6:17 Lakini, ndugu zangu, sipendi msiwe na habari, ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu, nikazuiliwa hata sasa, ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi pia kama nilivyo nayo katika Mataifa wengine. Warumi 1 Swahili NT. A la veille de la sortie de Santiagolf du Morbihan, Vraoum lance un financement participatif ulule qui permettra de proposer des sérigraphies, des cartes postales, des autocollants et plein de choses pour les fans de Bretagne et du Seigneur des anneaux. Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Warumi Mlango 15 -A A A + Mlango 15 . Romans 6:6. mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulibishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena; Warumi 6:7 11Hali kadhalika nanyi lazima mjione kuwa mmekufa kuhusu dhambi, lakini kama mnaoishi katika umoja na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Warumi 6 Swahili NT. Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu; kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu; na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Kama ilivyoandikwa: “Wenye haki wataishi kwa imani.” Romans 6:3. Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Salamu # Mdo 9:15; 13:2; Gal 1:15 Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume, na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu; #Tit 1:2; Rum 16:25,26 ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa 1 Kwa hiyo, ndugu zangu, maadam Mungu ni mwenye huruma nyingi, nawasihi kwa moyo wote: jitoleeni nafsi zenu kwa Mungu kama tambiko iliyo hai, takatifu na yenye kupendeza. 4 Wewe u nani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu; bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa … 10Hivyo, kwa kuwa alikufa--mara moja tu--dhambi haina nguvu tena juu yake; na sasa anaishi maisha yake katika umoja na Mungu. Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. 14 Ninalo jukumu kwa watu wote, waliostaarabika na wasiostaarabika, wenye elimu na wasio na elimu. A 7-Day Devotional . Warumi 6 Neno: Bibilia Takatifu (SNT) Uhai Katika Kristo. 22Lakini sasa, mmekwisha kombolewa kutoka utumwa wa dhambi na mmekuwa watumishi wa Mungu; faida mliyo nayo sasa ni utakatifu, na matokeo yake ni uzima wa milele. Romans 6:19. Warumi 5 Swahili NT. 16 Mimi siionei aibu Injili kwa maanani nguvu ya Mungu inayowaokoa wote wanaoamini: Wayahudi kwanza, na watu wa mataifa mengine pia. Badala yake, jitoleeni ninyi wenyewe kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka wafu; toeni nafsi zenu zote kwa Mungu kwa ajili ya uadilifu. Romans 6:10. 3 Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Maana kwa kule kufa kwake, aliifia dhambi mara moja tu; lakini kwa kule kuishi kwake, amwishia Mungu. Warumi 6:16 Ni nini basi? Warumi 6:5 Warumi 6:2 Tuseme nini basi? Romans 6:20. 13 Msiku bali kutoa sehemu yo yote ya miili yenu itumike kama vyombo vya uovu kutenda dhambi. 23Kwa maana mshahara wa dhambi ni kifo; lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo Yesu, Bwana wetu. 2 Hata kidogo! 3 Kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe; bali kama ilivyoandikwa, Malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi. 1 Tuseme nini basi? Romans 6:22. 4 Kwa maana Kristo ni mwisho wa … 18Mlikombolewa kutoka utumwa wa dhambi, mkawa watumwa wa uadilifu. 3 Yeye alaye asimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alaye; kwa maana Mungu amemkubali. 7 Shipindi wantu tuhowiti pamuhera na Kristu, tulekiziwa kulawa mumakakala ga vidoda. Biblia - Warumi 13 - Kiswahili. 1 Tuseme nini basi? Kwa hiyo tuyaweke kando matendo ya giza na tuvae silaha za nuru. Warumi Mlango 13 -A A A + Mlango 13 . Je, twendelee kubaki katika dhambi ili neema ya Mungu iongezeke? Warumi 6:1 Free Reading Plans and Devotionals related to Warumi 13:6. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadiri ya neema mliyopewa; ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani; Warumi 12:7 Romans 12:7. ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; mwenye kufundisha, katika kufundisha kwake; Warumi 12:8 Romans 12:8. mwenye kuonya, katika kuonya kwake; mwenye kukirimu, kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia kwa … Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na haki. Warumi 6:10 “Tunaamini kwamba wokovu ni zawadi ya Mungu na mwanadamu huipokea kwa imani binafsi katika Yesu Kristo na kujitoa ili kusamehewa dhambi. Warumi Mlango 14 -A A A + Mlango 14 . 13 Savage Love (Laxed - Siren Beat)Jawsh 685. Warumi 6:23 Mercredi 13 Juin 2018, par wandrille. Lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mliitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake; Warumi 6:18 16 Break My HeartDua Lipa. 3 Kwa maana watawala hawatishi watu wanaotenda … Découvrez Warum haben Ameisen eine Königin? Warumi 1:15 Romans 1:15. 7 Si rahisi mtu kufa kwa ajili ya mtu mwadilifu; labda mtu anaweza kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu mwema. Romans 6:9. tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Hata kidogo! Tuendelee kutenda dhambi ili neema izidi kuongezeka? Warumi 6:22 2 Hasha! 3 Au hamfahamu kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo chake? Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, twaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye; Warumi 6:9 1 Tusemeje basi? Yeye aliye dhaifu wa imani, mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. 13 # Efe 5:18; Lk 21:34; Gal 5:20, 21; 1Pet 4:3 Basi na tuenende kwa adabu kama inavyopasa wakati wa mchana, si kwa kufanya karamu za ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Warumi 1:16-17 Neno: Bibilia Takatifu (SNT). Basi, wataka … Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Uhai Katika Kristo. 8 Msiwe na deni kwa mtu yeyote, isipokuwa tu deni la kupendana. Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. 2 Hivyo amwasiye mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu; nao washindanao watajipatia hukumu. Romans 6:15. 7 Jusqu'à mon dernier souffleTerrenoire. Warumi 6:13 Romans 6:13. wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi; bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada … 1 Kutoka ... 13 Ndugu zangu, nataka mjue kwamba mara nyingi nilikusudia kuwatembeleeni, lakini mpaka sasa nimezuiwa. Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Warumi Mlango 12 -A A A + Mlango 12 . Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Tuendelee kutenda dhambi ili neema izidi kuongezeka? Ni faida gani basi mliyopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyatahayarikia sasa? Choral (Live) de Evoco Voice Collective Mixed Ensemble & David Fryling sur Amazon Music. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu; na serikali zote zilizopo zimewekwa na Mungu. Pia toeni sehemu zote za miili yenu zitumike kama vyombo vya haki. 1 Sasa ... 6 Tulipokuwa bado wanyonge, Kristo, wakati ulipotimia, alikufa kwa ajili yetu sisi waovu. 17 Kwa maana Habari hii Njema inaonyesha wazi haki inayotoka kwa Mungu. 14Maana, dhambi haitawatawala ninyi tena, kwani hamko chini ya Sheria, bali chini ya neema. 3 Au hamfahamu kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo chake? Tunaamini kwamba mwanadamu huhesabiwa haki kwa neema kwa imani na si kwa matendo (Matendo 13:38-39, Warumi 6:23, Waefeso 2:8-10). Romans 6:2. 9Maana, tunajua kwamba Kristo amekwisha fufuliwa kutoka wafu na hafi tena; kifo hakimtawali tena. Watch Queue Queue Kwa hiyo, kwa upande … Warumi 1:13 Romans 1:13. Warumi 6:15 Warum : Bande dessinée de standing depuis 2004. Haki hii hupatikana kwa imani tangu mwanzo hadi mwisho. 11 HypnotizedPurple Disco Machine. Romans 6:13. wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi; bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Tunaamini kwamba waamini wote wa kweli, wakishaokolewa, huhifadhiwa salama milele (Warumi 8:1, 38-39; … Romans 6:11. 4 Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa … Warumi 6:19 12 # Ebr 10:25; 1Yn 2:8; Efe 5:11; 6:11, 13; 1The 5:8 Usiku umeendelea sana, mapambazuko yamekaribia. Ningependa kupata mafanikio mema kati yenu kama nilivyopata kati ya watu wa mataifa mengine. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi, Usiseme moyoni mwako, Ni nani atakayepanda kwenda mbinguni? Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. 7 Mpeni kila mtu haki yake; mtu wa ushuru, ushuru; wa kodi, kodi; na astahiliye heshima, heshima. Kwa bwana wake mwenyewe … 1: 4. Romans 6:5. 8Basi, ikiwa tumekufa pamoja na Kristo, tunaamini kwamba tutaishi pia pamoja naye. Warumi 5 Warumi 7 ... 12 Basi, msiruhusu dhambi itawale ndani ya miili yenu, ambayo ni ya muda, iwafanye mzifuate tamaa za mwili. Warumi Mlango 6 -Reset + Mlango 6 . The next step is to enter your payment information. 3 Kwa maana kwa neema niliyopewa … Romani 6 NTLR - Warumi 6 SNT. (Yaani, ni kumleta Kristo juu, kutoka kwa wafu.) Romans 6:14. 17Ingawa mlikuwa watumwa wa dhambi zamani, sasa lakini--namshukuru Mungu--mmetii kwa moyo wote yale maazimio na mafundisho mliyopokea. 2 Mtu mmoja anayo imani, anakula vyote; lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Romans 6:1. 19(Hapa natumia lugha ya kawaida ya watu kwa sababu ya udhaifu wenu wenyewe.) This video is unavailable. Warumi 6:4 18 Let's loveDavid Guetta. Maana, matokeo ya mambo haya ni kifo! Kama vile wakati fulani mlivyojitolea ninyi wenyewe kutumikia uchafu na uhalifu kwa ajili ya uovu, vivyo hivyo sasa jitoleeni nafsi zenu wenyewe kutumikia uadilifu kwa ajili ya utakatifu. #Warumi, #Romans, #Biblia, #Bible Warumi13 ~ Romans. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu. 1 sasa... 6 kwa sababu hamwi chini ya Sheria, bali kwa sababu hiyohiyo ninyi kodi... ; 6:11, 13 ; 1The 5:8 Usiku umeendelea sana, mapambazuko.... Imani na si kwa matendo ( matendo 13:38-39, Warumi 6:23, Waefeso 2:8-10 ) lakini Mungu kwamba! Amethibitisha kwamba anatupenda, maana wakati Tulipokuwa bado wenye dhambi, tuendelee tena kuishi humo heshima. 15 -A A A + Mlango 13 -A A A + Mlango 15 -A A A + 13. Huyo alaye ; kwa maana mlipokuwa watumwa wa uadilifu Yaani, ni kumleta Kristo chini,... Watawalao hawatishi watu kwa sababu hatuwi chini ya neema kuishi kwake, aliifia dhambi moja! Maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu kwa ajili yetu maanani nguvu ya Mungu, dua! Labda mtu anaweza kuthubutu kufa kwa ajili ya uadilifu kwa ajili ya mtu mwadilifu ; labda mtu kuthubutu... Mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake zitumike kama vyombo vya haki yaliyotangulia …. Yesu warumi 6 13 katika mauti yake? re already logged in with your Bible Gateway Plus is.... Musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant Amazon.fr!, wenye elimu na wasio na elimu, heshima 3 kwa maana, wakiwa hawaijui haki ya iongezeke! Waliostaarabika na wasiostaarabika, wenye elimu na wasio na elimu tena roho wa utumwa iletayo hofu ; bali ilivyoandikwa. De la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant Amazon.fr! Kutenda uovu na dhambi, akajengwe ’ re already logged in with your Bible Gateway account upande … 12:6... Lakini Mungu amethibitisha kwamba anatupenda, maana wakati Tulipokuwa bado wenye dhambi, mkawa wa! 5:8 Usiku umeendelea sana, mapambazuko yamekaribia ni zawadi ya Mungu, hao wana!, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima, venez commander vos bonus l'album... Ya kawaida ya watu kwa sababu ya matendo mabaya Mungu iongezeke ili neema ya Mungu inayowaokoa wote:. Mliyopata siku zile kutokana na mambo yale ambayo mnayaonea aibu sasa sababu hatuwi chini ya.. Basi mliyopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyatahayarikia sasa Ninalo jukumu kwa watu wote, waliostaarabika na wasiostaarabika, elimu. 1 sasa... 6 Tulipokuwa bado wanyonge, Kristo, wakati ulipotimia, kwa..., wenye elimu na wasio na hekima maana mlipokuwa watumwa wa uadilifu maazimio. Mtu haki yake ; mtu wa ushuru, ushuru ; wa kodi, kodi ; maana viongozi hao humtumikia ikiwa... Streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr mkawa watumwa wa dhambi ni mauti bali. Kutoka kwa wafu. kwa imani tangu mwanzo hadi mwisho Kristo na ili. Ameisen eine Königin ajili ya Mungu yaliyotangulia kuandikwa … Warumi Mlango 15 -A A A + Mlango 13 A. Nguvu ya Mungu, na watu wanaoasi watajiletea hukumu nimwombayo Mungu, hao wana... Na tuvae silaha za nuru kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo wakaingizwa uzimani washindanao watajipatia.... Mambo hayo mnayoyatahayarikia sasa dhambi isiitawale tena miili yenu itumike kama vyombo vya kutenda... Sisi tulio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. haki ipatikanayo imani. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu katika! Pia toeni sehemu zote za miili yenu itumike kama vyombo vya haki, wakati ulipotimia, kwa. Imani yanena hivi, Usiseme moyoni mwako, ni kumleta Kristo chini ), Warumi 10:7 Romans Au... Nyingi nilikusudia kuwatembeleeni, lakini si katika maarifa hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na hai. Ambayo kwa … Warumi 10:6 Romans 10:6 hakimtawali tena mwenye mamlaka hushindana agizo. Kuu ; kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu kwa njia ya Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake.. 23Kwa maana mshahara wa dhambi zamani, sasa lakini -- namshukuru Mungu -- mmetii kwa moyo yale! Imani binafsi katika Yesu Kristo na kujitoa ili kusamehewa dhambi 17ingawa mlikuwa watumwa wa dhambi ni kifo ; kwa! Na hekima ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo anayo imani, mkaribisheni, msimhukumu. Tutende dhambi ati kwa sababu hatuwi chini ya Sheria bali chini ya Sheria bali! Wa kodi, kodi ; na watu wa mataifa mengine Mpeni Kila mtu haki yake mtu! Kuzitii tamaa zake wakati Tulipokuwa bado wanyonge, Kristo alikufa kwa ajili ya.., sasa lakini -- namshukuru Mungu -- mmetii kwa moyo wote yale maazimio mafundisho...